Psykososialt arbeidsmiljø

4human
For de fleste er arbeidsplassen en viktig arena for personlig utvikling, sosialt felleskap og tilhørighet. I gode relasjoner henter vi støtte til å ta vanskelige beslutninger, vi henter bekreftelse på hva vi kan og hvem vi er. Når jobbrelasjoner er en så viktig del av våre liv og arbeidsplassen en viktig sosial arena, bli selvsagt konsekvensene store når det preges av negative samhandling, uforutsigbarhet og aggresjon. Arbeidsmiljøloven viser at vi som samfunn har forstått betydningen arbeidsplassen har for vår livskvalitet og personlig utvikling. Et av hovedformålene med loven er nemlig å gi arbeidstakerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Les om flere relevante HMS-temaer her.

Hva er psykososialt arbeidsmiljø

Psykososialt arbeidsmiljø handler om hvordan vi har det på jobb totalt sett. Begrepet blir brukt som en samlebetegnelse på forhold knyttet til arbeidssituasjonen og arbeidsbetingelser. Arbeidsmiljøloven skiller imidlertid mellom psykososialt arbeidsmiljø og organisatorisk arbeidsmiljø.

Psykososiale arbeidsbetingelser dreier seg hovedsakelig om mellommenneskelige faktorer på arbeidsplassen. Det psykososiale arbeidsmiljøet bestemmes av samspillet mellom arbeidsmiljøfaktorer, andre arbeidstakere og individet. Samarbeid og samhandling (eller mangel på det) blir konsekvensene av hvordan samspillet fungerer. Det kan eksempelvis være at mye konflikter gjør at folk ikke vil arbeide der, eller at problemer med det sosiale liv fører til at den ansatte sliter med søvnløshet eller muskelsmerter. Ofte er psykososiale arbeidsbetingelser en konsekvens av hvordan arbeidet er organisert, ledet og tilrettelagt.

Begrepet organisatorisk arbeidsbetingelser viser til de generelle kravene til arbeidsmiljøet som alle virksomheter må forholde seg til. Denne innfallsvinkelen til psykososialt arbeidsmiljø vektlegger ytre påvirkninger. Man er mer opptatt av konkrete kjennetegn ved arbeidsbetingelsene, som eksempelvis arbeidsplassens organisasjonskart, lønnssystemer, arbeidets organisering o.l. Forhold i det organisatoriske arbeidsmiljøet kan blant annet føre til stress-symptomer. Arbeidsmiljøloven stiller krav om at både disse og andre forhold skal være fullt forsvarlige ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på fysiske og psykiske helse og velferd.

Konsekvenser av uheldige psykososial belastning

Risikoen for å bli syk av ulike psykiske belastninger har sammenheng med hvor ofte og hvor lenge arbeidstakeren utsettes for belastningen. Dersom en arbeidstaker oppleve uheldige psykososiale forhold på arbeidsplassen sin, kan personen i verste fall oppleve en rekke helsemessige plager, som kan medføre langvarig sykefravær. Det er imidlertid vanskelig å vite om de helsemessige plagene skyldes forhold på arbeidsplassen eller om det er andre forhold som spiller inn. Det er viktig å finne ut av dette, fordi det ofte er mulig å forbedre uheldige forhold i arbeidslivet.

Sykefravær er en kompleks parameter i forhold til arbeidsliv. Det er mange faktorer som er med på bestemme sykefraværet på arbeidsplassen. Det kan skyldes reell sykdom, det kan skyldes utmattelse etter hardt og tungt arbeid eller det kan være skulkesyke. Det advares derfor mot at man kun skal bruke sykefravær som en måte å vurdere de psykososiale forholdene på arbeidsplassen.

Virkningen av psykiske belastninger kan vise seg relativt raskt, men som oftest tar det lang tid før belastningen utvikles til helseplager eller sykdom. Sykdom som skyldes psykiske belastninger vil som regel vare lenge, og det kan derfor ta tid før den syke arbeidstakeren er tilbake i arbeid.

Krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Arbeidsmiljølovens bestemmelse om det psykososiale arbeidsmiljøet skal forhindre at arbeidstakere utsettes for ulike negative forhold av psykososiale karakter, og at summen av ulike belastninger ikke må bli for stor. Som alle andre forhold, krever loven at det psykososiale arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig. De temaer som loven regulerer når det gjelder psykososiale forhold er:

Integritet og verdighet – generelle krav om respekt for arbeidstakers egenverd

Kontakt og kommunikasjon – skal sikre at arbeidstaker har sosial kontakt og støtte, men skal også ivareta de sikkerhetsmessige sidene ved jobben.

Trakassering og annen utilbørlig opptreden – arbeidet skal legges til rette og ledes slik at ingen utsettes for trakassering og annen utilbørlig opptreden

Vold trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre – arbeidstaker skal så langt det er mulig beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastinger som følge av kontakt med andre.

Arbeidsrelatert stress – en vidt begrep, og det er ikke direkte regulert i loven, men loven krever at arbeidsgiver kartlegger, risikovurderer og gjør tiltak for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Konflikt – Arbeidet skal tilrettelegges slik at arbeidstaker ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. En konflikt kan føre til at noen blir utsatt for psykiske belastninger hvis konflikten ikke håndteres på en god måte.

«Dette bør en HMS-håndbok inneholde» 

Med HMS-håndboken får du tilgang til innhold og ferdige maler og blant annet informasjon om Psykososialt arbeidsmiljø.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev