Hvem er pålagt arbeidsreglement?

4human

Hva er et arbeidsreglement?

Arbeidsreglementer er hovedsakelig ment å være til opplysning for de ansatte om regler som gjelder i virksomheten. Altså må ikke arbeidsreglementet inneholde bestemmelser som er i strid med loven, tariffavtalen og/eller individuell arbeidsavtale. Brudd på arbeidsreglement vil ikke i seg selv være saklig grunn for oppsigelse, men kan være et moment som blir tatt opp. Reglementet skal i hovedsak fungerer som en veiledning og skal gi informasjon til de ansatte om krav som stilles og forventinger i arbeidsforholdet.

Hvem skal ha et arbeidsreglement?

Alle virksomheter innen industriell virksomhet og handel- og kontorvirksomhet som sysselsetter mer enn 10 personer, skal ha et eget arbeidsreglement. Dette reglementet vil kun omfatte de ansatte som ikke har en ledende eller kontrollerende stilling.

Hva skal arbeidsreglementet inneholde?

I henhold til arbeidsmiljøloven skal arbeidsreglementet inneholde de ordensregler som trengs samt regler for arbeidstidsordningen. Typiske bestemmelser vil være bestemmelser om arbeidstid og hviletid i virksomheten, dato for utbetaling av lønn og forbud mot bruk av alkohol. Innholdet i arbeidsreglementet skal gjøres kjent for de ansatte det gjelder på en hensiktsmessig måte, eksempelvis per e-post, oppslag i lokalene eller via intranett.

Godkjenning av arbeidsreglementet

Arbeidsgiver har ansvaret for å utarbeide arbeidsreglementet, men plikter å forhandle med arbeidstakerne eller deres representanter. I en virksomhet bundet av tariff kan arbeidsgiver og tillitsvalgt fastsette arbeidsreglementet ved skriftlig avtale.

I slike tilfeller er det ikke nødvendig at Arbeidstilsynet godkjenner det. Arbeidsgiver og tillitsvalgt kan også forhandle om arbeidsreglementet, og gi arbeidstakere mulighet til å uttale seg om innholdet, men uten at arbeidsgiver er forpliktet til å imøtekomme eventuelle krav eller innspill. Etter slike forhandlinger skal Arbeidstilsynet godkjenne reglementet.

Hvis virksomheten ikke er bundet av tariff skal arbeidsgiver forhandle med fem utvalgte arbeidstakerrepresentanter før det sendes til Arbeidstilsynet for godkjenning. Arbeidstilsynet skal da kontrollere at arbeidsreglementet ikke står i strid med loven.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev