Hvordan fungerer pensjon?

4human

Hva er pensjon?

Pensjon er en økonomisk ytelse for personer som er ute av arbeidsmarkedet som følge av alder. Det er i hovedsak pensjonen man skal leve av når man trapper ned eller slutter å jobbe. Det norske pensjonssystemet består av 3 hoveddeler; Folketrygden, tjenestepensjon og egen pensjonssparing.

Pensjonssystemet blir ofte illustrert som en pyramide. Folketrygden ligger i bunnen, og er den grunnleggende pensjonsordningen som omfatter alle bosatt i Norge. Tjenestepensjon ligger i midten, og er knyttet til arbeidsforholdet. I toppen ligger individuell pensjonssparing, og er det du selv sparer på egenhånd.

Hvordan beregnes pensjon fra folketrygden?

Folketrygden er som nevnt den grunnleggende pensjonsordningen i Norge. Denne pensjonsordningen skal sikre at du har en inntekt den dagen du blir pensjonist. Målet er å sikre alle en pensjon som står i rimelig forhold til det man har hatt i arbeidsinntekt.

Sammensetningen i den norske befolkningen har imidlertid endret seg siden innføringen av folketrygd. Vi lever lengre og har fått flere eldre. Derfor ble det i 2011 gjennomført en pensjonsreform, som skal sikre et pensjonssystem som det er mulig å betale for også i fremtiden. Hvor mye du får utbetalt i pensjon fra folketrygden avhenger av hvilken opptjening du har hatt gjennom livet, og hvor mange år du har bodd i Norge.

Tjenestepensjon i offentlige virksomheter

Tjenestepensjon er pensjonsordninger som tjenes opp i arbeidsforholdet. De aller fleste har i tillegg til opptjening i folketrygden rett til tjenestepensjon gjennom nåværende og tidligere arbeidsforhold. Offentlig tjenestepensjon er en pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor samt noen andre yrkesgrupper der det er behov for lovregulert pensjonsordninger.

Obligatorisk tjenestepensjon – OTP

I privat sektor er obligatorisk tjenestepensjon grunnmodellen for kollektiv pensjonsordninger. De fleste private arbeidsgivere er altså forpliktet til å etablere en ordning med obligatorisk tjenestepensjon for sine ansatte. Det er denne pensjonsordningen som skal gjelde med mindre en annen godkjent pensjonsordning er avtalt. Siden offentlige virksomheter følger andre ordninger og regler er de i hovedsak unntatt loven.

Følgende virksomheter er pliktet til å etablere ordninger i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon:

  • Foretak som har minst to ansatte som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75% eller mer av full stilling.
  • Foretak med minst en ansatt som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75% eller mer av full stilling og som ikke har eierinteresser i virksomheten.
  • Foretak hvor de ansatte har en arbeidstid og lønn som utgjør 20% eller mer av full stilling, forutsatt at disse sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk

Lovens formål er å sikre at privatdrevne foretak har en pensjonsordning for sine ansatte. Den regulerer også hvilke alternative pensjonsordninger som kan benyttes. Arbeidsgiver kan velge mellom en innskuddspensjonsordning etter innskuddspensjonsloven, en foretakspensjonsordning etter foretakspensjonsloven eller en tjenestepensjonsordning etter tjenestepensjonsloven.

Obligatorisk tjenestepensjon må inneholde alderspensjon og innskudds-/premiefritak ved uførhet. Bedriften kan også inkluderer andre ytelser som uførepensjon og etterlattepensjon hvis de ønsker det. Hovedregelen er at alle ansatte i en bedrift skal være medlemmer i den samme pensjonsordningen, for å hindre forskjellsbehandling mellom de ansatte.

Hva er avtalefestet pensjon?

Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en pensjonsordning for bedrifter der arbeidsgiver har tilknytning til en tariffavtale som omfatter AFP. AFP dekker alle ansatte som jobber i offentlig sektor og omtrent halvparten av ansatte i privat sektor. Ytelsen er livsvarig, og kan tas ut fra man fyller 62 år, forutsatt at man oppfyller visse vilkår.

Denne pensjonsordningen er et samarbeid mellom arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og staten, hvorav staten dekker 1/3 og arbeidsgiver dekker 2/3 av utgiftene. Arbeidstakere som går ut av arbeidslivet før de fyller 62 år vil ikke ha rett på AFP. I tillegg må alle gjeldene vilkår være oppfylt for å få rett på ytelse. AFP skal utbetales som et livsvarig tillegg til alderspensjon fra folketrygden.

Lei av Excel og administrativ stress? Trenger din virksomhet kanskje et HR-system? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev