Brannsikkerhet og krav på arbeidsplassen

4human

Brannsikkerhet

I likhet med generell brannsikkerhet i bygg, må det også tilstrebes en god brannfilosofi på arbeidsplassen. Dette krever en felles innsats fra eiere, ledelse, brannvernledere og øvrige ansatte. For å være godt forberedt og handle riktig når det begynner å brenne, er det viktig at nødvendige kriterier blir lagt til grunn på arbeidsplassen. Jo høyere krisebevissthet man har, jo lettere er det å oppdage når kriser er i utvikling.

Brann er en alvorlig hendelse, som ofte får store konsekvenser for de som rammes. Enkle tiltak kan være nok til å forebygge, unngå eller begrense eventuelle brannfarer. Brannsikkerhet på arbeidsplassen handler om at virksomheten aktivt skal arbeide med brannforebyggende tiltak for å redusere sannsynlighet for brann på arbeidsplassen.

Brannforebyggende tiltak skal være en del av helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet i virksomheten. Sikkerhetsarbeid og brannforebygging er viktig for at medarbeidere skal føle seg trygge og vite hva de skal gjøre dersom det oppstår brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset risikoen for brann i bygget.

Ledelse

Pliktene til arbeidsgiver, i forhold til brannsikkerhet og forebygging av brann, avhenger av om virksomheten leier eller eier bygget. Eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygg og ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i bygget. Eier har også plikt til å gjøre den som har rett til å bruke bygget kjent med kravene som gjelder for bruken av bygget, og egenskapene som har betydning for brannsikkerheten. Eier / ledelse skal sørge for at det treffes hensiktsmessige tiltak for å hindre utbrudd og spredning av brann, raskt og effektivt.

Branninstruks

For hver arbeidsplass, skal det utarbeides skriftlige instrukser som inneholder de regler som skal følges for å sikre arbeidstakers sikkerhet og helse ved en eventuell brann. Instruksene skal også omfatte opplysninger om bruk av rømnings- og redningsutstyr samt førstehjelpsutstyr og hvilke tiltak som skal treffes ved nødsituasjon på eller nær arbeidsplass. Informasjon og instruks skal være forståelig for berørt arbeidstaker.

Brann og eksplosjonsvernloven §13,  pålegger eieren av spesielt utsatte bygg å ha minst en brannøvelse i året. Det kan da illuderes at det oppstår en brann i for eksempel resepsjonen, kontoret, i tekniske rom eller andre rom. Man får samtidig en reell kontroll på at evakueringen fungerer etter prosedyrene i internkontrollen. Arbeidsplassen skal være utstyrt med tilstrekkelig brannslokkingsutstyr og om nødvendig med brannvarslere, alarmsystemer og ledelys. Manuelt betjent brannslokkingsutstyr skal være lett tilgjengelig og enkelt å bruke.

Videre skal det oppbevares en brannvernsplan på arbeidsplassen som gir en nærmere beskrivelse av de tiltak som skal treffes for å hindre, oppdage og bekjempe utbrudd og spredning av brann.
Bortsett fra installering av diverse branntekniske installasjoner, kan man i tillegg organisere brannvernarbeidet. Dette kan gjøres ved opplæring, øvelser og informasjon, orden og ryddighet, samt gode kontroll og vedlikeholdsrutiner.

Viktige spørsmål du kan stille seg:

  • Hvilke typer varsling har vi på vår arbeidsplass? Vil alle få et tidlig varsel ved en eventuell brann?
  • Er slokkeutstyr lett tilgjengelig, godt oppmerket og lett å bruke? Kan alle ansatte bruke dette utstyret.
  • Er alle ansatte innforstått med sine branninstrukser?

Hva skal du gjøre dersom det brenner?

Dersom det brenner skal du prøve å følge branninstruksen. Lukk dører og vinduer. Varsle brannvesenet på telefon 110. Prøv deretter og få ut alle som er truet av brann og røyk. Ikke lek helt med eget liv som innsats. Bruk ikke heisen. Møt og informer brannvesenet når det kommer.

Ønsker du mer info om HR eller HMS-arbeid? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev