Sykefravær og oppfølging av sykemeldte

4human

Sykefravær

Når en ansatt blir syk, har vedkommende rett til å være borte fra arbeidet samt krav på sykepenger. Arbeidsmiljøloven har ingen bestemmelser om rett til fravær ved egen sykdom, isteden finner man stort sett lovene som omhandler temaet i folketrygdloven. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har et ansvar for dokumentasjon og informasjon ved sykefravær, og det skal være klare rutiner for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere i virksomheten.

Du kan lese mer om arbeidstid, ferieavvikling og overtid her.

Oppfølging av sykemeldte

Arbeidsgiver har hovedansvaret for tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte på arbeidsplassen, og det er derfor viktig at bedriften har gode rutiner for oppfølging. Oppfølgingen skal skje i tett dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dialogen skal bidra med å avklare om det er mulig å tilrettelegge arbeidet for den sykemeldte arbeidstakeren. Arbeidstakeren har på sin side plikt til aktivt å medvirke og informere arbeidsgiver om status og utsikt til friskmelding. Arbeidstaker har også medvirkningsplikt i møter hvor arbeidsgiver og arbeidstaker sammen søker løsninger som kan bidra til raskere tilbakekomst.

4 uker – oppfølgingsplan

Senest innen 4 uker fra starten av en sykemelding skal arbeidsgiver lage en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker, unntaket er de tilfeller hvor det er åpenbart unødvendig. Denne skal inneholde en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne, aktuell tilrettelegging eller tiltak i arbeidsgivers regi og plan for videre oppfølging. Arbeidsgiver skal formidle denne planen med sykemelder, og NAV skal ha den hvis den etterspørres eller der det er behov for bistand fra NAV. Oppfølgingsplanen skal oppdateres løpende om informasjon i sykefraværsløpet.

7 uker – Dialogmøte 1

Senest innen 7 uker skal arbeidsgiver innkalle den sykemeldte arbeidstaker til dialogmøte. Målet er å snakke sammen om hva som skal til for å hindre at sykefraværet blir unødvendig langvarig. Man skal blant annet se på hvilke muligheter og begrensninger arbeidstakeren har. Under dialogmøte vil også oppfølgingsplanen oppdateres. Det er i utgangspunktet arbeidsgiver og arbeidstaker som skal være til stede på dialogmøte 1, men andre aktører kan kalles inn dersom det er hensiktsmessig (f.eks. bedriftshelsetjenesten, sykemelder eller NAV). Det skal også avklares om det er aktuelt med tiltak på arbeidsplassen.

8 uker – Aktivitetsplikt

For fortsatt å ha rett til sykepenger ved 100% sykemelding, må sykemelder dokumentere at det foreligger tungtveiende medisinske grunner som hundrer at vedkommende kan være i arbeid.

26 uker – dialogmøte 2

Senest innen 26 uker skal NAV-kontoret innkalle arbeidstaker og arbeidsgiver til dialogmøte 2. Begge parter har møteplikt og det skal vurderes arbeidsrettede tiltak. Det er mulig å gjennomføre møte på et tidligere tidspunkt hvis en av partene ønsker det.

1 års sykemelding

Senest innen ett år, som er maksimal tid for sykepenger, skal NAV-kontoret på ny vurdere rettigheter og behov for arbeidsrettede tiltak. Dersom det er tydelig at den sykemeldte ikke kan komme tilbake til arbeidsplassen, kan man etter ett år vurdere saklighet for oppsigelse. Arbeidsmiljølovens bestemmelse om oppsigelsesvern ved sykdom gjelder de første 12 månedene. Saklige oppsigelse kan altså vurderes, men det vil ofte ikke være grunnlag for det. Det er kun i de tilfeller hvor det er helt klart at arbeidstaker ikke kan komme tilbake i jobb at oppsigelse umiddelbart etter verneperiodens utløp vil anses saklig.

«Dette bør en Personalhåndbok inneholde»

I Personalhåndboken får du tilgang til innhold og ferdige maler for personalhåndboken og blant annet informasjon om Sykefravær.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev