Regler for egenmelding og sykemelding: Kort oppsummert!

4human

Regler for egenmelding

Egenmelding brukes når arbeidstaker melder fra til arbeidsgiver om arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller skade uten å måtte legge frem sykemelding. Et vilkår for å benytte seg av egenmelding er at arbeidstaker må ha arbeidet hos arbeidsgiver i minst to måneder. I tillegg kan man kun bruke egenmelding i arbeidsgiverperioden. Det vil si de første 16 kalenderdagene av et sykefravær.

4humans personalhåndbok gir deg et dypdykk i relevante temaer som ferieavvikling, overtid, oppsigelse og arbeidskontrakt.

Hvor lang skal egenmeldingen være?

Egenmelding gjelder kun for fravær på tre dager, så hvis fraværet er lengre enn dette, kan arbeidsgiver kreve legeerklæring. Dersom arbeidstaker tar ut egenmelding på en fredag, teller lørdag og søndag også med i egenmeldingsperioden, slik at arbeidsgiver kan kreve legeerklæring dersom vedkommende fremdeles er syk påfølgende mandag.

Det fremkommer også av loven at arbeidstaker kun kan bruke 4 egenmeldinger i løpet av en 12-måneders periode. Hvis disse blir brukt opp kan arbeidsgiver varsle arbeidstaker om at vedkommende fratas retten til å benytte egenmeldinger på en periode inntil 6 måneder. Arbeidsgiver kan også frata arbeidstaker retten til egenmelding i inntil 6 måneder, hvis det er rimelig grunn til å tro at vedkommende urettmessig benytter egenmeldinger.

Det er viktig å påpeke at antall egenmeldingsdager kan variere fra bedrift til bedrift, og det kan også være noen som har spesielle avtaler på grunn av helsesituasjoner, eller utvidet rett til å være hjemme med syke barn (enslige forsørgere og folk med kronisk syke barn). I tillegg har IA-bedrifter romsligere regler enn lovverket.

Regler for sykemelding

Fravær som skyldes sykdom utover egenmeldingsperioden skal dokumenteres med en sykemelding fra lege (legeerklæring). Det finnes ulike type sykemeldinger. En arbeidstaker kan bli helt sykemeldt, som vil si at vedkommende er 100% arbeidsufør og dermed ikke kan være i arbeid.

Det finnes også gradert sykemelding som vil si at arbeidstakers arbeidsevne reduseres på grunn av sykdom eller skade, slik at vedkommende er delvis i arbeid og delvis sykemeldt. En annen type sykemelding er avventende sykemelding som gir lege mulighet til å gi beskjed til arbeidsgiver om at sykemelding kan unngås dersom arbeidet tilrettelegges.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev