Varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

4human

Hva skal du som arbeidstaker gjøre hvis du mener forholdene på arbeidsplassen er kritikkverdige?

Arbeidsmiljøloven understreker at arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. I tillegg gis det vern mot gjengjeldelse ovenfor de som utsetter seg for den belastningen det innebærer å være en varsler. Det betyr at enhver arbeidstaker skal kunne varsle om «kritikkverdige forhold», uten å bli utsatt for negative reaksjoner fra arbeidsgiver.

I juli 2017 ble det gjort noen viktige endringer i varslingsreglene. Blant annet stilles det nå krav til at virksomheter med mer enn fem arbeidstakere skal utarbeide rutiner for intern varsling, samt at vernet mot gjengjeldelse også gjelder innleide medarbeidere. Rettigheten skal bidra til å styrke ansattes reelle ytringsfrihet i arbeidslivet.

Hva er kritikkverdige forhold?

Arbeidsmiljølovens varslingsregler omfatter tilfeller der arbeidstaker varsler om kritikkverdige forhold i egen virksomhet. Begrepet kritikkverdige forhold er ikke nærmere definert i loven, men forarbeidene gir en god oppsummering av hva lovgiver har ment med begrepet. Det kan dermed sies at kritikkverdige forhold er forhold som er eller kan være i strid med:

  • Lover og regler
  • Virksomhetens retningslinjer
  • Alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt

Terskelen for hva som ansees å være «kritikkverdige forhold» er ment å være høy. Det vil si at kritikk av forhold som ikke er ulovlige eller uetiske ikke vil være naturlig å regne som varsling. Altså skal kritikkverdige forhold ha et betydelig element av objektivitet, og hva den enkelte arbeidstaker sier og mener er ikke avgjørende.

Forsvarlig fremgangsmåte ved varsling

Det følger av loven at arbeidstakers fremgangsmåte ved varsling skal være forsvarlig. Heller ikke her går bestemmelsene nærmer inn på hva som er forsvarlig fremgangsmåte. Hva som er forsvarlig må derfor avgjøres ut i fra en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering fra sak til sak. Imidlertid er det enkelte fremgangsmåter som alltid vil bli ansett som forsvarlig.

Herunder vil varsling i henhold til arbeidsgivers retningslinjer og rutiner for varsling anses som forsvarlig, samt varsling til tillitsvalgt, verneombud eller arbeidsmiljøutvalget. Ved vurdering om varsling har foregått på en forsvarlig måte, legges det også vekt på at arbeidstakeren må være i aktsom god tro om at det faktisk forelå kritikkverdige forhold, og om arbeidstaker (når det er hensiktsmessig) har tatt opp saken internt før den bringes videre.

I tillegg har arbeidstaker rett til å varsle til tilsynsmyndighetene eller andre offentlige myndigheter. Eksempler på slike myndigheter er arbeidstilsynet, økokrim, skatteetaten, konkurransetilsynet, datatilsynet, helsetilsynet og miljødirektoratet.

Det er også viktig å presisere at i henhold til loven er det arbeidsgiver som har bevisbyrden ved påstand om at fremgangsmåten ved varsling ikke har vært forsvarlig. Herunder at arbeidstaker har varslet på en måte som ikke har tatt tilbørlig hensyn til arbeidsgivers og virksomhetens legitime interesser med måten de har varslet på.

Les om det vi mener en HMS-håndbok bør inneholde.

Virksomhetens rutiner for varsling

I tilknytning til det systematiske Helse-, miljø- sikkerhetsarbeidet i virksomheten skal arbeidsgiver utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for varsling om kritikkverdige forhold. I henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven plikter arbeidsgiver med fem eller flere ansatte å utarbeide rutiner for varsling. Disse rutinene skal utarbeides i samarbeid med ansatte og tillitsvalgt. I tillegg skal rutinene være lett tilgengelige for alle arbeidstakere, være skriftlig og minst inneholde:

  • Oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
  • Fremgangsmåten for varsling
  • Fremgangsmåten for mottak, behandling og oppfølging

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev