Krav på ferie

4human

«Dette bør en personalhåndbok inneholde»

Ferieavvikling

Alle arbeidstakere har rett og plikt til å ta ut minst 25 virkedager ferie hvert år. Lover knyttet til ferieavvikling fremkommer i ferieloven, som har til hensikt å sikre at alle arbeidstakere får betalt ferie. Ferieloven er en vernlov. Det vil si at det ikke er lovlig for arbeidsgiver å innføre dårligere rettigheter for medarbeiderne enn det loven regulerer, men mindre loven selv åpner for dette.

Feriens lengde

Når loven sier at arbeidtakere har rett på 25 virkedager gjelder dette hverdager og lørdager, ikke søndager og helligdager. Med andre ord tilsvarer seks virkedager en uke, og arbeidstaker har dermed krav på fire uker og en dag ferie hvert kalenderår. Mange arbeidstakere har imidlertid bedre rettigheter i tariffavtale eller individuell arbeidsavtale. Blant annet er det vanlig å ha en femte ferieuke i mange bedrifter. I tillegg til de 25 dagene i loven, får arbeidstakere som fyller 60 år en ekstra uke ferie som de selv kan bestemme når de vil ta ut. Det er lovstridig om arbeidsgiver ikke sørger for at arbeidstaker tar ferie, og kan medføre erstatningsplikt. Likevel kan arbeidstaker nekte å ta ut ferie hvis de opptjente feriepengene ikke dekker lønnen under ferien. Det gjelder med mindre virksomheten stanser driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling.

Du kan lese om flere relevante temaer slik som arbeidstid, sykefravær og ansattgoder her.

Tidspunkt for ferie

Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker eller arbeidstakers tillitsvalgte i god tid før ferien skal avvikles. Dersom de ikke blir enige har arbeidsgiver siste ord i saken, men arbeidstaker kan uansett kreve sammenhengende ferieperioden på tre uker i hovedferien. Det vil si tidsrommet 1. juni – 30. september. I tillegg har arbeidstaker som hovedregel rett til å vite når han/hun skal ta ferie senest to måneder på før ferien skal avvikles.

Sykdom i ferien

Hvis arbeidstaker blir syk i ferien kan han/hun få utsatt feriedagene. Dette krever imidlertid at arbeidstaker er 100% arbeidsufør og at det dokumenteres med legeerklæring. Hvis disse vilkårene er oppfylt kan arbeidstaker kreve å få utsatt ferien tilsvarende de feriedagene vedkommende har vært syk. De samme reglene gjelder hvis arbeidstaker blir 100% Sykemeldt før ferien begynner, men da må arbeidstaker fremsetter krav om utsettelse senest siste arbeidsdag før ferien.

Ferie ved fødsel og adopsjon

Virksomheten kan ikke pålegge arbeidstaker som avvikler full permisjon i forbindelse med fødsel og adopsjon, å ta ut ferie i permisjonstiden. Dette gjelder også om typisk far eller annen omsorgsperson har ulønnet omsorgspermisjon i forbindelse med fødselen. Dersom ferie likevel er satt opp i disse periodene, kan du be om å få ferien utsatt.

Ferie i oppsigelsestiden

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver kan ikke arbeidsgiver legge ferien i oppsigelsestiden uten arbeidstakers samtykke, med mindre oppsigelsestiden er på minst tre måneder. Hvis arbeidsaker har tre måneders oppsigelse kan ferien avvikles i oppsigelsestiden innenfor rammene i ferieloven. Dersom arbeidstaker selv sier opp og ønsker å avvikle ferie i oppsigelsestiden, kan vedkommende kreve dette såfremt ferien ikke er tatt ut innen 30. september. Dette gjelder derimot ikke dersom du har levert din oppsigelse etter 15. august.

Ferie ved nyansettelse

Arbeidstaker som begynner i jobb før 1. oktober har rett og plikt til å avvikle full ferie det året vedkommende begynner. Arbeidstaker som begynner 1. oktober eller senere har rett på en uke ferie. Forutsetningen er at arbeidstaker ikke har avviklet ferien hos tidligere arbeidsgiver. For at arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker tar ferie er det også en forutsetning at vedkommende har opptjent feriepenger hos tidligere eller eksisterende arbeidsgiver.

«Dette bør en Personalhåndbok inneholde»

I Personalhåndboken får du tilgang til innhold og ferdige maler for personalhåndboken og blant annet informasjon om Ferie.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev